Jdi na obsah Jdi na menu
 


JUDr.Beránková k urážce přeběhlíka Řehánka

1
Advokátní kancelář JUDr. Ilona Beránková
Sídlo: Osvoboditelů 1228/30, 410 02 Lovosice, tel.: 414 120 030, mob.: 728 255 584
e-mail: berankova@ak-beranek.cz, ID datové schránky: e94dxtf
Krajský soud v Ústí nad Labem
Národního odboje 1274
400 92 Ústí nad Labem 50
Ke sp.zn. 34 C 46/2013-44
V Lovosicích dne 31. 5. 2013
Žalobce: Arnošt Řehánek, nar. 9.3.1959, bytem Lhotka nad Labem č.p. 6,
410 02 Lovosice
právně zastoupen: Mgr. Petrem Trejbalem, advokátem, se sídlem Michalská 4, 412 02
Litoměřice
Žalovaný: Mgr. Jaroslav Pošva, nar. 12.1.1944, bytem Lhotka nad Labem
č.p. 23, 410 02 Lovosice
právně zastoupen: JUDr. Ilonou Beránkovou, advokátkou, se sídlem Osvoboditelů
1228/30, 410 02 Lovosice
Vyjádření žalovaného k žalobě na ochranu osobnosti s návrhem na
náhradu nemajetkové újmy ve výši 10.000,- Kč
Přílohy:
Plná moc právní zástupkyně
Vyúčtování nákladů v pečovatelském domě
Dopis adresovaný Inspekci Ministerstva vnitra ze dne 29. 10. 2012
Trestní oznámení žalovaného ze dne 15.12.2011
2
I.
Základ sporu
1. Žalovanému byla dne 3.5.2013 doručena žaloba žalobce na ochranu osobnosti
s návrhem na přiznání odškodnění za nemajetkovou újmu v penězích.
2. Žalovaný, který je bývalým dlouholetým a respektovaným starostou obce Lhotka nad
Labem, měl údajně do osobnostních práv žalobce, který je současným starostou
jmenované obce, zasáhnout svými články (informacemi pro občany) publikovanými na
webové adrese https://lhotkanadlabem.estranky.cz/.
3. Žalovaný nepovažuje výroky publikované na http://lhotkanadlabem.estranky.cz/
za výroky, které by byly jakkoliv způsobilé zasáhnout do osobnostních práv
žalobce. Žalobce jako starosta obce je veřejným činitelem a je tak zcela
přirozené, že jeho činnost bude podrobena veřejnému dohledu a případně i
kritice. Z ustálené soudní judikatury vyplývá, že v případě politiků jsou měřítka
posouzení skutkových tvrzení a hodnotících soudů v porovnání s ostatními fyzickými
osobami posunuta. Platí zde, že zveličování či nadsázka u hodnotících soudů či
přehnaně tvrdá tvrzení nečiní tyto nepřípustnými. Z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR
sp. zn. 30 Cdo 2230/2010 vyplývá, že „pouze v případě, že jde o kritiku věcí či jednání
osob vystupujících ve věcech veřejných, která zcela postrádá věcný základ a pro
kterou nelze nalézt žádné zdůvodnění (paušální kritika), je třeba považovat takovou
kritiku za vybočující z „fair“ projevu.“
4. Žalovaný na jmenovaných webových stránkách vyjadřuje v rámci svého práva na
svobodu projevu a s pozice opozičního zastupitele své názory na činnost současného
vedení obce Lhotka nad Labem, na kterou nahlíží poměrně velmi kriticky. Jeho výroky
však nikterak nevybočují z práva na tzv. přiměřenou kritiku, a to i v případech, kdy
žalovaný používá výrazy jako přeběhlík apod.
5. Žalovaný nebyl ke svému jednání veden snahou očernit žalobce, snažil se pouze o
kritické zhodnocení činnosti vedení obce. Zveřejněné články mají za cíl informovat a
upozorňovat občany na aktuální a obecně známé problémy obce. Žalovaný svým
postojem a jednáním vyjadřuje přesvědčení, že je nezbytné, aby na otázky týkající se
hospodaření obce bylo upozorňováno a tyto byly veřejností vnímány. Pakliže má občan
pochybnosti o činnosti vedení obce, je na místě, aby předmětné pochybnosti vyjádřil
s cílem zahájit diskuzi, a to i v případě, že nedisponuje přímými důkazy. Žalovaný je
dlouhodobě v konfliktním vztahu se současnými představiteli obce, avšak jakožto
dlouholetý starosta obce a uznávaný a respektovaný občan, má dokonalý přehled o
situaci a problémech obce, což ho předurčuje k tomu, aby v případě relevantního
podezření na nehospodárné nakládání s prostředky obce či jiné společensky negativní
jevy, na tyto upozorňoval. Pakliže tak činí, není tomu tak primárně proto, aby působil
žalobci újmu snižováním občanské cti a lidské důstojnosti, ale aby těmto společensky
negativním jevům zamezil.
3
II.
K jednotlivým výrokům, které jsou předmětem řízení
1. Informace-komunální volby /Lhotka n.L./
„V posledních volbách zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů" /p.Pošva, Toušek, Kaizrlík,
Čapková, Bis, Hanzlík a Řehánek/.
Vzhledem k nevídanému přeběhnutí p.Řehánka, kterému p.Krch/ poražený/za to slíbil
místo starosty, do vedení obce se dostaly "Věci veřejné" /Krch, Limberková, Metazer.ml./.
Stačily pouhé dva měsíce a byly zrušeny veškeré peněžní dary, obec přišla o cca 500 000,-
Kč a nastalo pomlouvání bývalého vedení obce...“
Reálný základ pro uvedené výroky vyplývá z následujícího:
Žalovaný nepochybně žalobce za „přeběhlíka“ označuje oprávněně, resp. toto hodnocení má
zcela pravdivý a hodnověrný základ. V posledních komunálních volbách do zastupitelstev
obcí totiž žalobce kandidoval na kandidátce „Sdružení nezávislých kandidátů“, kterou vedl
právě žalovaný. Sdružení nezávislých kandidátů v uvedených volbách zvítězilo se ziskem
60,69% hlasů a získalo 4 mandáty (tedy většinu v sedmičlenném zastupitelstvu obce). Na
druhém místě se umístila strana Věci veřejné se ziskem 39,31% hlasů a tří mandátů. Po
volbách však právě žalobce, který kandidoval za Sdružení nezávislých kandidátů přešel /
přeběhl k Věcem veřejným, se kterými uzavřel dohodu o spolupráci, na základě které se stal
starostou Obce Lhotka nad Labem. Je tedy zřejmé, že pokud žalobce využil ke zvolení
do funkce zastupitele zjevně oblíbené Sdružení nezávislých kandidátů pod vedením
žalovaného, aby následně v zastupitelstvu obce hlasoval v rozporu se záměry tohoto
sdružení a navíc se stal s podporou konkurenčních Věcí veřejných starostou obce, lze
nepochybně jeho postup za přeběhlictví označit a takové označení žalobce tak není
způsobilé jakkoliv zasáhnout do jeho osobnostních práv.
Žalovaný rozhodně nenaznačuje, že by poslední komunální volby proběhly nepoctivým
způsobem, poukazuje pouze na nepochybně nestandardní postup žalobce po jejich konání.
Žalovaný nepovažuje případnou snahu o odvolání žalobce z funkce starosty za zásah do
jeho osobnostních práv, takový návrh může žalovaný jako zastupitel obce předložit
zastupitelstvu, které o něm v souladu se zákonem o obcích musí hlasovat. Jedná se tak o
výkon práva žalovaného.
Žalovaný trvá na tom, že Obec Lhotka nad Labem přišla v důsledku nehospodárného
nakládání s obecním majetkem zbytečně minimálně o částku 500.000,- Kč. Jedná se podle
žalovaného zejména o přemrštěné výdaje na opravu opěrné zdi v majetku pana Gabriela
nákladem převyšujícím o takřka 300.000,- cenu vyjednanou předchozím vedením obce a
dále o neuplatnění příspěvku na výdaje pečovatelského domu ve výši cca 110.000,- Kč,
který pravidelně hradila (za své občany umístěné v pečovatelském domě) Obec Malé
Žernoseky.
4
Žalovaný rovněž trvá na tom, že po komunálních volbách v roce 2010 proti němu byla
vedena ze strany nového vedení obce pomlouvačná kampaň, o čemž svědčí články
uveřejněné ve dvouměsíčníku hrazeném z rozpočtu obce nazvaném „Lhotecký zpravodaj“,
který nové vedení obce využilo k nepodložené a jednostranné kritice žalovaného jako
bývalého starosty obce, aniž by mu byl dán prostor k adekvátní reakci. Namátkou lze uvést
např. články v Lhoteckém deníku č. 1 a 2, ročník 2011.
Důkaz:
- Výsledky posledních komunálních voleb dostupné na:
http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=4203&x
obec=565113&xobecnaz=Lhotka+nad+Labem&xstat=0&xvyber=0
- Lhotecký zpravodaj č.. 1/2011 dostupný na
http://www.lhotkanadlabem.cz/e_download.php?file=data/editor/69cs_4.pdf&original=l
hotecky-zpravodaj-1-2011.pdf
- Lhotecký zpravodaj č. 2/2011 dostupný na
http://www.lhotkanadlabem.cz/e_download.php?file=data/editor/69cs_1.pdf&original=
zpravodaj_duben_2011.pdf
2. Informace za období 1.11.2010-30.11.2011
„Stačil však 1 rok, kdy díky přeběhlíkovi /Řehánek/ se do čela postavila opozice a rázem se z
naší obce stala obec, která nemá peníze a žebrá o ně kde se dá /dotace od státu, od
sponzorů...../Posuďte sami činnost p.starosty Řehánka /přeběhlík/ za 1 rok, o jehož
schopnostech /bývalý policista/ si každý udělá svůj obrázek - má ale VUML!!
Boj proti občanům
Po svém nástupu zrušil všem slušným občanům veškeré peněžní dary /důchodcům,
dětem, za úklid, na plyn, na barvy....... / Jednalo se o cca ušetřených 800 000,-Kč.
Zavřel dětské hřiště a nechal na něm růst trávu /fotodokumentace/ a když si na něm naši
občané chtěli zahrát nohejbal, požadoval poplatek za vstup 411,-Kč. Proto se tento turnaj
přenesl na pozemek p.Hanzlíka, který ho vstřícně nabídl a jemuž občané moc děkují.
Jelikož p.Řehánek /přeběhlík/ má jen VUML a ne vzdělání pedagogické či sociální,
neví nic o funkci pečovatelky, tj.osoby, která pro tyto občany je vrbou naslouchající jejich
zdravotním potížím, rod.starostem, utěšuje je, povídá si s nimi a oni mají stále někoho při
ruce.“
5
Reálný základ pro uvedené výroky vyplývá z následujícího:
K označení žalobce za přeběhlíka viz výše v tomto vyjádření žalovaného.
Žalobce se v žádném případě nedomnívá, že označením žalobce za absolventa Večerní
univerzity marxismu - leninismu jakkoliv zasáhl do jeho osobnostních práv. Cílem zveřejnění
informace o profesní kariéře žalobce bylo vyvolání polemiky ve věci dostatečných
kompetencí žalobce k výkonu funkce starosty obce, o kterých žalovaný pochybuje.
Skutečnost, že žalovaný zrušil po svém nástupu peněžní dary občanům obce, je pouhým
konstatováním faktu, který žalovaný nepochybně může ze své pozice opozičního zastupitele
kritizovat. Pakliže se dané tvrzení žalovaného opírá o pravdivý základ, lze je jen velmi těžko
pokládat za urážlivé a dobrou pověst žalobce ohrožující. Žalobce v žalobě uvádí, že tvrzená
ztráta obce je smyšlená a budí dojem nelegální činnosti proti slušným občanům. Proti
takovému tvrzení žalobce se žalovaný důrazně ohrazuje. Jako dlouholetý starosta obce
může s určitostí konstatovat, že obec pravidelně vykazovala přebytek přibližně 800.000,- Kč,
který byl v podobě peněžních darů rozdělován občanům obce, a to v souladu se zákonem o
obcích.
Důkaz:
- výslechem paní Ilony Hanzlíkové, bytem Lhotka č.p. 14 a pana Miloslava Touška,
bytem Lhotka č.p. 10 za účelem prokázání skutečnosti zrušení darů občanům obce a
zavření dětského hřiště.
3. Rozhazování obec.peněz
„110 000,-Kč - p. Řehánek /přeběhlík/ neuměl vyúčtovat náklady peč. domu M.
Žernosekám, takže obec o tyto peníze přišla
100 000,-Kč -p. Řehánek /přeběhlík/ nepřevzal změnu územního plánu z Lovosic,
takže se po levé straně nezačalo stavět.“
Reálný základ pro uvedené výroky vyplývá z následujícího:
K označení žalobce za přeběhlíka viz výše v tomto vyjádření žalovaného.
Žalovaný dále k tomuto bodu žaloby uvádí, že obec v důsledku nekvalitní práce vedení obce
přišla o více než původně tvrzených 110.000,- Kč, což vyplývá z vyúčtování nákladů
v pečovatelském domě 42/43. Skutečnost, že účetní problematika nebyla řešena na
dostatečné úrovni, potvrzuje rovněž rozhovor s paní Limberkovou, současnou obecní účetní,
jež žalovaného osobně žádala o pomoc v otázce účetnictví, kdy se mu výslovně svěřila
s tím, že účetnictví neovládá.
Ztráta 100.000,- Kč spočívá ve zbytečně vyplacené odměně za zpracování změny územního
plánu obce za účelem umožnění výstavby rodinných domků po levé straně komunikace mezi
6
Lhotkou nad Labem a Malými Žernosekami. Žalovaný kritizuje postup nového vedení obce,
které tuto změnu územního plánu nerealizovalo.
Důkaz:
- vyúčtování nákladů v pečovatelském domě
- dotazem u Městského úřadu v Lovosicích ohledně nepřevzetí změny územního plánu
4. Práce nových zastupitelů
„Řehánek: během jednoho roku zrušil dům s pečovatelskou službou a peněžní dary,
rozhazoval nešetřené obecní peníze a z obce mající 20 let přebytek financí se stala obec s
nedostat to, že obec objednává za dekem financí, žebrající o dotace a od peníze sponzorů.
Pro peníze, aniž by něčemu rozuměl, je ochoten udělat vše, o čemž hovoří jeho
zvolení. Tuto funkci /starosty/ mu zařídil p.Krch, takže je mu moc zavázán.
Limberková : přebornice ve vymýšlení pomluv z neznalostí věcí, hraje si na účetní. Po
20 let bylo v případě zvolení se vzdá peněz, ale rád bere 2 418,-Kč účetnictví obce v
pořádku, bez pokut a sankcí. Že účetnictví moc nerozumí, svědčí to, že obec objednává za
desetisíce účetnické firmy. Pouze pomlouvá p.Pošvu aniž ví, že on konal toto za dobu
Okresního úřadu tj. 1990-1994. Dalších 16 let účtovala p.Smutná, jedna z nejlepších
účetních v okrese /pomáhala ještě 12 obcím..../Kvůli změně v účtování tuto činnost převzala
p.Hanusová, která měla řadu zkušeností s touto prací. Neslušela by Limberkové raději
plotna?
Krch: dříve byl za hulvátské chování několikrát vyloučen z jednání. Jako jediný obecní
stěžovatel již 15 /pomáhal p.Beneš/ překrucuje fakta ve svém zpravodaji a nyní vede p.
Řehánka proti občanům. Stojí v čele obecních dlužníků. Sliboval mj. že, po případném
zvolení se vzdá všech peněz, ale rád bere 2 418,-Kč...../nezaměstnaný?/“
Reálný základ pro uvedené výroky vyplývá z následujícího:
Skutečnost, že nové vedení obce během prvního roku své činnosti ukončilo fungování domu
s pečovatelskou službou, je nezpochybnitelná. Dům s pečovatelskou službou, který nejenže
nesporně zvyšoval úroveň poskytovaných obecních služeb, ale výnosy z jeho činnosti
podstatně navyšovaly obecní rozpočet, byl z veřejnosti nesdělených důvodů zrušen.
Vzhledem ke skutečnosti, že z domu s pečovatelskou službou vznikl po zahájení činnosti
nového vedení panelový dům pečovatelské služby neposkytující, zvýšil se počet
neobsazených bytů v tomto domě, a v závislosti na tom došlo ke snížení výnosů obce.
Žalovaný má jistě právo tento postup žalobce a nového vedení obce kritizovat
Ke zrušení darů – viz výše v tomto podání žalovaného.
Rovněž finanční situace obce se zhoršuje, což nezpochybnitelně vyplývá z finančních auditů
provedených Ústeckým krajem. Žalovaný dále uvádí, že neuspokojivé nakládání s obecními
7
financemi lze snadno vyvodit ze skutečnosti, že obec, která po dvacet let vykazuje značný
přebytek financí, je v okamžiku změny vedení obce nucena obracet se s žádostí o finance na
sponzory a žádat o veřejné dotace.
Žalovaný podotýká, že výroky směřující proti paní Limberkové a panu Krchovi
nemohou být předmětem tohoto soudního řízení, neboť dotyční nejsou účastníky
tohoto soudního řízení, žaloba je tudíž v této části zmatečná a neprojednatelná.
Důkaz:
- výslechem paní Ilony Hanzlíkové, bytem Lhotka č.p. 14 a pana Miloslava Touška,
bytem Lhotka č.p. 10 za účelem prokázání skutečnosti zrušení pečovatelského domu,
- k prokázání bezproblémového hospodaření obce nechť si soud vyžádá veškeré
zprávy Krajského úřadu Ústeckého kraje o kontrole prováděné u Obce Lhotka nad
Labem.
5. Zakázkové vyšetřov. krim. policie z Litoměřic
„Hned po zvolení p. Řehánka starostou, který za slib starostování od p. Krcha neváhal
přeběhnout na druhou stranu, tak aby před občany obhájil toto bezcharakterní a
opovrženíhodné své chování, rozhodl se očernit bývalého starostu /po 20 letech
starostování/.
Na obecní audit si hned po volbách pozval soukromou firmu /celých 20 let to dělal KÚ, který
nikdy nenašel závažné chyby a činnost úřadu a vedení dokonale znal/, které vzhledem k
tomu že ničemu nerozuměl /bývalý policista/ dal nesmyslné podklady. Na základě těchto
lživých podkladů tato soukromá firma předala kriminální policii udání na bývalého starostu
a vedení obce.“
Reálný základ pro uvedené výroky vyplývá z následujícího:
K přeběhlictví žalobce viz výše. Žalovaný má nepochybně právo přeběhlictví žalobce
kritizovat a považovat jej za chování bezcharakterní a opovrženíhodné.
Své tvrzení ohledně očerňování své osoby žalobce, zakládá žalovaný na zveřejňování
nepravdivých informací pomlouvačného charakteru o své osobě, a to v hromadných
sdělovacích prostředcích (např. v Deníku Litoměřicko či ve Lhoteckém zpravodaji).
Po dvacet let, kdy byl starostou obce žalovaný, prováděl obecní audit Krajský úřad, jenž byl
tedy velmi dobře seznámen s činností a chodem obce. Po dobu, kdy byl ve vedení obce
žalovaný, nedospěl Krajský úřad Ústeckého kraje (ani jeho předchůdci) ke zjištění chyb
závažného charakteru, neboť hospodaření obce bylo vždy prováděno v souladu se zákonem.
I přesto žalobce ihned po svém zvolení starostou najal na zpracování auditu soukromou
společnost. Žalobce však, i vzhledem ke krátké době ve vedení obce, nebyl schopen
předložit této auditorské společnosti náležité podklady pro kvalitní zpracování auditu, na
8
základě čehož dospěla k mylným závěrům a podala na žalovaného a bývalé vedení obce
trestní oznámení. …)
Důkaz:
- k prokázání bezproblémového hospodaření obce nechť si soud vyžádá veškeré
zprávy Krajského úřadu Ústeckého kraje o kontrole prováděné u Obce Lhotka nad
Labem.
6. Jak vyšetřuje krimi
„Dne 22.10. jsem se byl seznámit na krimi policii v Litoměřicích, jak prováděli šetření
ohledně ztráty cca 1 mil.Kč o něž přišla v r. 2011 obec činností p.Řehánka.
Byl vyslechnut pouze 1 svědek a jistě každý uhodl, že šlo o obviněného p.Řehánka, který
lhal a vše sváděl na zastupitele. On za nic nemůže.“
Reálný základ pro uvedené výroky vyplývá z následujícího:
Žalovaný nahlédnutím do trestního spisu zjistil, že žalobce nehospodárnost výdajů
uvedených v trestním oznámení žalovaného ze dne 15.12.2011 zcela popřel a odkázal na
schválení nákladů zastupitelstvem. Žalovaný je přesvědčen o nehospodárnosti výdajů obce
specifikovaných v jeho trestním oznámení, a proto pokládá vysvětlení podané žalobcem na
PČR za nepravdivé. Žalobce nikdy nevysvětlil, z jakého důvodu je pro obec hospodárná
investice 498.000,- Kč částečně do soukromého majetku manž. Gabrielových, z jakého
důvodu je pro obec výhodná koupě domu určeného k demolici za 456.000,- Kč apod.
Důkaz:
- trestní oznámení žalovaného ze dne 15.12.2011
- spisem PČR vedeným na základě trestního oznámení žalobce ze dne 15.12.2011
7. Informace za období 1.11.2011- 30.11.2012
„Kocourkovské hospodaření obce pokračuje. Zatím co loni přišla obec cca o 1
mil.Kč/viz.články/, letos přeběhlík zamezil přístup do účetnictví obce.
Od r. 2010 neprovádějí vyúčtování v býv.peč.domě, vybírají poplatky za nedodané
služby/zvýš.počet úrazů/, takže senioři neví za co platí a diví se zvyšování poplatků. O
hodně peněz obec přišla vzhledem k neobsazeným bytům................ Vzhledem k
nedostatku peněz přeběhlík pozastavil již druhým rokem opravy v obci, tj. zídek,
chodníků, komunikací, kapličky, křížku, dět.hřiště,budovy OÚ.“
9
Reálný základ pro uvedené výroky vyplývá z následujícího:
Pokud se jedná o tento žalovaný výrok, uvádí žalovaný, že ačkoli opakovaně projevil zájem,
respektive požadoval umožnění nahlédnutí do účetnictví obce, nebylo jeho žádosti
vyhověno. Toto rozhodnutí žalobce bylo zdůvodněno tím, že předmětné podklady má
k dispozici paní Limberková, a to v místě svého bydliště. Na základě této neuspokojivé
odpovědi podal žalobce stížnost na Ministerstvo vnitra.
Žalovaný dále uvádí, že mu není zřejmé, v jakém smyslu považuje žalobce za zkreslující
informaci o stagnaci oprav v obci. Je nesporným faktem, že v současné době jsou veškeré
opravy, rekonstrukce a inovace v obci pozastaveny. Tato skutečnost má zcela zjevně příčinu
v nedostatku finančních zdrojů, jenž je způsoben skutečnostmi výše v textu specifikovanými.
Důkaz:
- výslechem paní Ilony Hanzlíkové, bytem Lhotka č.p. 14 a pana Miloslava Touška,
bytem Lhotka č.p. 10 za účelem prokázání pozastavení rekonstrukcí a investic,
- Dále nechť soud vyžádá účetnictví obce za rok 2011 a 2012
8. „Krajskému stát.zást.-dopis
„Jsem přesvědčen, že stát.zást má chránit stát /obec/ před špatným hospodařením s
obecními prostředky a kriminál.policie má spolupracovat! v tomto případě /jedná se o
býv.policistu-kamaráda/ se jedná o klasické zametání pod koberec, kdy policii
milionová ztráta obce nikoho nezajímá. Policie vyslechla jen obžalovaného, který
pochopitelně v mnohém lhal a odmítá vyslechnout řadu doporučených svědků. Seznámil
jsem se s vyšetřovacím spisem a byl jsem šokován s nezájmem vyšetřování, že nebyl nikdo
předvolán /ani Já/, žádné znal.posudky na výši cen, žádné posudky z katastrál.úřadu.
Mizí tu miliony a nikdo není potrestán. Arogantní starosta si vše vysvětluje po svém. Nikdo
nenese za nic zodpovědnost, nikdo není potrestán. Jde jen o honbu za korýtkem ve jménu
politické strany, jedno jaké, ke každé se dá přeběhnout /což předvedl/.“
Reálný základ pro uvedené výroky vyplývá z následujícího:
V této souvislosti vyjadřuje žalovaný přesvědčení, že skutečnost, že žalobce je bývalým
policistou mohla hrát roli při prošetřování podaného trestního oznámení. Toto své
přesvědčení vyjádřil v dopise adresovaném Inspekci Ministerstva vnitra ze dne 29. 10. 2012,
v němž vyjádřil znepokojení z postupu policejního orgánu, kterému postačoval výslech
podezřelého, aniž by byly provedeny jakékoli další důkazy k tomu, aby byla věc odložena.
Skutečnost, že žalobce a podezřelý v předmětném řízení, je bývalý policista daného
kriminálního oddělení, lze označit za problematickou.
10
Žalobce navíc nikdy nevysvětlil, z jakého důvodu je pro obec hospodárná investice 498.000,-
Kč částečně do soukromého majetku manž. Gabrielových, z jakého důvodu je pro obec
výhodná koupě domu určeného k demolici za 456.000,- Kč apod., když podle žalovaného se
jedná o investice, které rozhodně nejsou ve veřejném zájmu a proto nemohou být
považovány za hospodárné, tak jak má nepochybně na mysli ust. § 38 odst. 1 zákona o
obcích.
Důkaz:
- dopis adresovaný Inspekci Ministerstva vnitra ze dne 29. 10. 2012
III.
6. Na základě výše uvedeného žalovaný považuje žalobu žalobce pouze za poněkud
přecitlivělou reakci na kritiku jeho činnosti jako starosty obce Lhotka nad Labem
prováděnou žalovaným jako bývalým starostou obce. Kritika žalovaného, byť
někdy ostřejší, nikdy nevybočila z rámce tzv. přiměřené kritiky žalobce jako
veřejného činitele. Žalovaný svou kritiku opírá o existující fakta, podklady a
v neposlední řadě rovněž o svou dvacetiletou zkušenost z výkonu funkce
starosty obce.
7. Žalovaný navrhuje, aby soud žalobu žalobce v plném rozsahu zamítl a přiznal
žalovanému náhradu nákladů soudního řízení.
Za žalovaného
JUDr. Ilona Beránková
advokátka
soud bude 16.srpna v Ústí- nabídnuta dohoda /řeší advokáti/
Řehánek zastavil tento soud!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< listopad / 2020 >>


Statistiky

Online: 2
Celkem: 59090
Měsíc: 1915
Den: 153