Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozsudek Okres.soudu z 8.12.2015

Číslo jednací: 6 T 154/2012-1056

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Litoměřicích rozhodl v hlavním líčení konaném dne 8.12.2015
samosoudcem JUDr. Jaroslavem Svobodou v Litoměřicích rozhodl

t a k t o

Obžalovaný

Mgr. Jaroslav Pošva,

nar. 12.1.1944 v Lysé nad Labem, důchodce, trvale bytem Lhotka nad Labem 23,

se podle § 226 písm. a) tr. řádu zprošt'uje obžaloby,

která ho vinila z toho, že jako starosta obce Lhotka nad Labem v úmyslu se obohatit si
vyplácel finanční prostředky z rozpočtu obce Lhotka nad Labem, IČ 00526126, se sídlem
Lhotka nad Labem 22, v rozsahu, na který neměl nárok, přičemž zneužil toho, že
zastupitelstvo obce vykonávalo svou činnost pouze formálně a nekontrolovalo jednání
starosty obce, ani jeho výdaje z obecního rozpočtu, kdy v důsledku toho veškeré rozhodování
v obci činil obviněný Pošva samostatně, a ani při zasedáních zastupitelstva obce nepřipustil
diskusi o jednotlivých výdajích obce, ani o rozpočtu obce, a s finančními prostředky obce
nakládal podle svého uvážení, a v důsledku toho

pokračování

- 2 -

Číslo jednací: 6 T 154/2012

v přesně nezjištěný den roku 2006 neoprávněně čerpal na základě čestného prohlášení
dar poskytovaný obcí občanům obce Lhotka nad Labem na náklady na topení na 2
bytové jednotky v celkové výši 13.000,- Kč, ačkoliv dům čp. 23 v obci Lhotka nad
Labem, v němž obviněný Pošva bydlí, obsahuje pouze 1 bytovou jednotku, čímž si
přisvojil částku 6.500,- Kč, (skutek pod bodem 3 obžaloby)

v dubnu nebo květnu 2007 neoprávněně čerpal na základě čestného prohlášení dar
poskytovaný obcí občanům obce Lhotka nad Labem na náklady na topení na 2 bytové
jednotky v celkové výši 13.000,- Kč, ačkoliv dům čp. 23 v obci Lhotka nad Labem,
v němž obviněný Pošva bydlí, obsahuje pouze 1 bytovou jednotku, čímž si přisvojil
částku 6.500,- Kč, (skutek pod bodem 6 obžaloby)

v dubnu nebo květnu 2008 neoprávněně čerpal na základě čestného prohlášení dar
poskytovaný obcí občanům obce Lhotka nad Labem na náklady na topení na 2 bytové
jednotky v celkové výši 16.000,- Kč, ačkoliv dům čp. 23 v obci Lhotka nad Labem,
v němž obviněný Pošva bydlí, obsahuje pouze 1 bytovou jednotku, čímž si přisvojil
částku 8.000,- Kč, (skutek pod bodem 8 obžaloby)

době od 16. do 19.4.2009, neoprávněně čerpal na základě čestného prohlášení dar
poskytovaný obcí občanům obce Lhotka nad Labem na náklady na topení na 2 bytové
jednotky v celkové výši 16.000,- Kč, ačkoliv dům čp. 23 v obci Lhotka nad Labem,
v němž obviněný Pošva bydlí obsahuje pouze 1 bytovou jednotku, čímž si přisvojil
částku 8.000,- Kč, (skutek pod bodem 10 obžaloby)

v době po 16.4.2010 neoprávněně čerpal na základě čestného prohlášení dar
poskytovaný obcí občanům obce Lhotka nad Labem na náklady na topení na 2 bytové
jednotky v celkové výši 16.000,- Kč, ačkoliv dům čp. 23 v obci Lhotka nad Labem,
v němž obviněný Pošva bydlí obsahuje pouze 1 bytovou jednotku, čímž si přisvojil
částku 8.000,- Kč, (skutek pod bodem 13 obžaloby)

kterými měl spáchat

přečin zpronevěry podle § 206 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku ve formě pokračování podle
§ 116 trestního zákoníku

protože

nebylo prokázáno, že se staly skutky, pro něž je obžalovaný stíhán.

Podle § 229 odst. 3 tr. řádu se poškozená obec Lhotka nad Labem, se sídlem Lhotka nad
Labem, čp. 25, IČ 00526126, odkazuje se svým požadavkem na náhradu škody na řízení ve
věcech občanskoprávních.

pokračování

- 3 -

Číslo jednací: 6 T 154/2012

Odůvodnění

Rozsudkem Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 26.4.2013, sp. zn. 6T 154/2012
byl jmenovaný uznán vinným přečinem zpronevěry podle § 206 odst. 1 odst. 3 tr. zákoníku ve
formy pokračování podle § 116 tr. zákoníku, a byl mu uložen trest odnětí svobody ve výměře
16 měsíců podmíněně na zkušební dobu 2 roky. Byl znán vinným 13 skutky. Proti tomuto
rozsudku si podal obžalovaný odvolání, a Krajský soud svým rozhodnutím ze dne 22.7.2014,
sp. zn. 7To 338/2013 předmětný rozsudek v celém rozsahu zrušil, a sám uznal obžalovaného
vinným skutky původně v předmětném rozsudku uvedeny pod body 1), 2), 4), 5), 7), 9), 11),
12), a uložil obžalovanému trest odnětí svobody ve výměře 12 měsíců podmíněně na zkušební
dobu 2 roků. V případě skutků, které byly v původním rozsudku uvedeny pod bodem 3), 6),
8), 10) a 13), vrátil věc Okresnímu soudu k novému projednání a rozhodnutí. V případě těchto
skutků zavázal Krajský soud Okresní soud, aby doplnil dokazováni, tj. aby .ověřil, zda
obžalovaný měl povolení k adaptaci podkroví domu na druhý byt, a zda druhý byt byl v domě
obžalovaného zkolaudován, a to u příslušného stavebního úřadu a na Oblastním archívu
v Litoměřicích za situace, zda tento archív archivuje předmětné kolaudační rozhodnutí. Dále
Krajský soud zavázal Okresní soud, aby v případě proveditelnosti vyslechl příslušného
pracovníka stavebního úřadu se zaměřením na otázku, zda došlo ke kolaudaci druhého bytu
v domě obžalovaného, a případně, kdy tak bylo učiněno.

Soud ve věci jednal, opatřoval potřebné doklady a vyslechl obžalovaného. Obžalovaný
uvedl k předmětným bytovým jednotkám, že tyto bytové jednotky měl odjakživa, a v roce
1995 stát vyplácel na každou bytovou jednotku 25.000,- Kč, a on dostal 50.000,- Kč. Stavební
odbor v Litoměřicích potvrdil, že má 2 bytové jednotky. Jsou tam jedny vstupní dveře, a 2
metry jsou schody do patra, kde je podkroví, chodba, WC, jedna malá místnost a 2 pokoje.
Dále uvedl, že ve 2 místnostech je teplá i studená voda, odpad i elektrika. U nemovitosti je
jeden plynoměr a jeden elektroměr.

Soud vyslechl jako svědka Miloslava Touška, který uvedl, že ví, že obžalovaný
dostával nějakou podporu na dům, bylo to v souvislosti s opravou bytových jednotek. Byly to
peníze, které se vyplácely i jiným občanům. Obžalovaný v domě bydlel i v letech 2007-2010.
Neví, jestli byt někomu pronajímal. Měl dva byty, jeden v přízemí a druhý v patře. V obou
bytech byla kuchyňka, koupelka a obývací pokoj. Dotace se vydávala kvůli vytápění plynem.
Většina občanů měla dvě bytové jednotky a užívala pouze jednu. Ví, že u obžalovaného
Pošvy bydlela i jeho dcera.

Soud vyslechl jako svědka i Arnošta Řehánka. Svědek uvedl, že obžalovaný dostal
příspěvek na dvě bytové jednotky. Kontrolou zjistili, že na katastru nemovitostí má
obžalovaný hlášenou jen jednu bytovou jednotku. Jak to vypadalo v domě, neví. Příspěvek na
dvě bytové jednotky obžalovanému vyplatili. Schválilo to zastupitelství obce, a on si myslí, že
vše bylo v pořádku. Neví o tom, že by se bytové jednotky občanům kontrolovaly. Příspěvky
se občanům vyplácely automaticky, nevyžadovaly se od občanů žádosti. Při auditu se zjistilo,
že obžalovaný přiznal jednu bytovou jednotku, ač vlastnil dvě. Příspěvky se vyplácely
občanům proto, aby bylo topeno plynem, a chránilo se tak životní prostředí. On sám pouze
dohledal seznamy občanů, kterým se příspěvky vyplácely, kde byl podpis občanů a částka,
kterou obdrželi. Byl ve funkci starosty po dobu 4 roků a funkci ukončil v roce 2014. Snažil se
dohledat doklady za rok 2006-2010, ale nenašel jiné doklady, než seznamy občanů s jejími
podpisy (tyto seznamy předložil soudu, který je konstatoval). Byl proveden audit a v závěru
auditorské zprávy bylo uvedeno, že je podezření na obžalovaného, že spáchal trestnou

pokračování

- 4 -

Číslo jednací: 6 T 154/2012

činnost. Chtěli se s obžalovaným dohodnout, ale on na to nereagoval, a proto podali trestní
oznámení.

Ze zpráv, které si soud v této souvislosti vzhledem ke stanovisku Krajského soudu
vyžádal, vyplývá, že obec Lhotka projednávala i otázku příspěvku - daru občanům na úpravu
bytových jednotek, ale obžalovanému přímo z těchto dokladů nic nevyplývá. Ze zprávy
Odboru výstavby Městského úřadu Lovosice (čj. 1018b) z 12.2.1997 vyplývá, že v domě č.
23 jsou dvě bytové jednotky, a vznik druhé bytové jednotky byl povolen Okresním národním
výborem Litoměřice - OVÚP ze dne 4.12.1973 pod č.j. 3136/73. Z dokladu o Odboru
výstavby a územního plánování Okresního národního výboru v Litoměřicích ze dne 8.9.1977
vyplývá, že byla povolena přestavba předmětného rodinného domu na vznik další bytové
jednotky s příslušenstvím o velikosti 1+2 v podkroví. Uvedené koresponduje se zprávou
Odboru výstavby, která byla citována výše.

Ze zprávy Státního oblastního archívu v Litoměřicích ze dne 11.5.2015 vyplývá, že
v souvislosti s domem čp. 23 ve Lhotce nad Labem, který užívá Mgr. Jaroslav Pošva, nejsou
v archívu uloženy žádné dokumenty - stavební dokumentace.

Soud vzal v úvahu i další důkazy, které byly již provedeny v předchozím hlavním
líčení. Uvážil i výpovědi svědků Renaty Smutné, Arnošta Řehánka, Michaely Hanusové, Věry
Pošvové, Miloslava Touška, Jitky Limberkové, Milana Miltnera, Martina Bise, Oldřicha
Kaizrlíka, Stanislava Beneše a Rom.ana Krcha, uvážil i znalecký posudek k ceně nemovitosti,
a další doklady k auditu obce, smlouvy o kontrolách účetnictví, dohody o provedených prácí,
účetní doklady, kopie z kroniky obce, dóklady o výdajích z pokladny, kopie výplatních

sáčků, mzdové listy, sčítací formuláře, čestná prohlášení, výpisy registru sčítacích obvodů a

-budov, výpisy z katastru nemovitostí; sdělěnť'Cfilš.O, doklady o úhradě pokuty, doklady o
vyplacených odměnách, vyrozumění o opravě odměn, výpočty odměn, sdělení Krajského
úřadu, doklady o platbách telefonních hovorů, zprávy o hospodaření obce, zápisy o zasedání
zastupitelstva obce, kupní smlouvy na nemovitost, doklady o nákupu lístků na svoz
komunálního odpadu, protokol Finančního úřadu v Libochovicích, zprávy o zpracování
mzdové agendy, usnesení PČR ORL T 320-20/TČ-2008-80, znalecký posudek, účetní evidenci
obce, výpis k účtu majitele cenných papírů, výpis účtu obce, doklady o náhradě škody,
připomínky a stanovisky obžalovaného, které byly podány písemně, pravidla pro peněžní dary
Obce Lhotka nad Labem, písemné stanovisko Obce Lhotka nad Labem, a další souvislosti.

Při právním hodnocení zjištěných skutečností zvažoval soud, zda obžalovaný svým
chováním naplnil zákonné znaky skutkové podstaty přečinu zpronevěry podle § 206 odst. 1 ,
odst. 3 tr. zákoníku po stránce subjektivní a po stránce objektivní. Spáchání předmětného
trestného činu vyžaduje, aby bylo nepochybně prokázáno, že pachatel (obžalovaný) se tohoto
trestného činu dopustil v úmyslu přisvojit si cizí věc, která mu byla svěřena, a tímto jednáním
způsobil na cizím majetku větší škodu. Z důkazů, které soud na základě stanoviska Krajského
soudu opatřil, a v novém hlavním líčení provedl, vyplývá, že předmětný dům (dům čp. 32
v obci Lhotka) užívaný obžalovaným v letech 2006-2010 měl již před tímto obdobím dvě
bytové jednotky a na tyto dvě bytové jednotky obdržel obžalovaný příspěvek od obce Lhotka
nad Labem, a to tak, jak se to činilo i v případě jiných občanů obce. To, že měl dům dvě
bytové jednotky v předmětné době, bylo potvrzeno, byt' nebyly obě bytové jednotky zapsány
v katastru nemovitostí. To, že nebyly zapsány v katastru nemovitostí v předmětné době,
neznamená, že tyto dvě bytové jednotky v předmětném domě neexistovaly. Za dané situace
nelze dojít k nepochybnému závěru, že bylo k tíži obžalovaného prokázáno, že si přisvojil cizí
věc, která mu byla svěřena, a způsobil tak na cizím majetku větší škodu, a to v souvislosti

pokračování

- 5 -

Číslo jednací: 6 T 154/2012

s poskytnutím příspěvku nebo daru, který byl obcí poskytován občanům v souvislosti
s úpravou topení předmětných objektů. Takto vzniklá důkazní situace nepochybně
obžalovanému prospívá. Za dané situace nelze dojít k nepochybnému závěru, že obžalovaný
skutky tak, jak jsou popsány ve výroku tohoto rozsudku, za dané situace spáchal, tj. že se
skutky staly. Soudu nezbylo, nežli postupovat podle § 226 písm. a) tr. řádu a obžalovaného
zprostit obžaloby. Z výše uvedených důvodů proto soud rozhodl tak, jak ve výroku tohoto
rozsudku uvedeno.

Obec Lhotka nad Labem se připojila s požadavkem na náhradu škody vůči
obžalovanému. Vzhledem k tomu, že soud obžalovaného zprostil obžaloby, postupoval v této
souvislosti podle § 299 odst. 3 tr. řádu a poškozenou obec s jejím požadavkem na náhradu
škody odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních.

POUČENÍ:

Proti tomuto rozhodnutí je opravným prostředkem odvolání, které má
odkladný účinek. Případné odvolání je třeba podat do osmi dnů od
doručení písemného vyhotovení opisu rozsudku ve dvojím vyhotovení
ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, prostřednictvím zdejšího
soudu. Rozsudek může odvoláním napadnout státní zástupce pro
nesprávnost kteréhokoli výroku, obžalovaný pro nesprávnost výroku,
který se ho přímo týká, zúčastněná osoba pro nesprávnost nároku o
zabrání věci: poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody, pro
nesprávnost výroku o náhradě škody. Osoba oprávněná napadat
rozsudek pro nesprávnost některého jeho výroku, může je také napadat
proto, že takový výrok učiněn nebyl, jakož i pro porušení ustanovení o

, řízení předcházející rozsudku, jestliže toto porušení mohlo způsobit, že
výrok je nesprávný, nebo že chybí. Odvolání musí být v uvedené lhůtě
nebo v další lhůtě k tornu stanovené předsedou senátu soudu prvního
stupně podle § 251 tr.řádu také odůvodněno tak, aby bylo patrno,
v kterých výrocích je rozsudek napadán a jaké vady jsou vytýkány
rozsudku nebo řízení, které rozsudku předcházelo. Státní zástupce je
povinen v odvolání uvést, zda je podává, byť i zčásti, ve prospěch nebo
v neprospěch obviněného.

Odvolání lze opřít o nové skutečnosti a důkazy.

Odvolání nemůže podat ten, kdo se tohoto práva výslovně vzdal.

V Litoměřicích dne 8.12.2015

JUDr. Jaroslav Svoboda, v.r.
samosoudce

-poznámka: toto udání na byt.jednotky zaslal 11.1.2011 policajt Řehánek svým kamarádům kriminalistům v Litoměřicích, spolu s Limberkovou, hned po zvolení za starostu, aby očernil Mgr.Pošvu a zbavil se slušného a bezúhoného člověka, což se mu povedlo.................a spravedlnosti to trvalo celých 5 let!!!.......než vyšla /zatím částečně/  pravda jací bezcharakterní, všehoschopní lidé jsou včele obce!!!!!! , ničeho se neštícící.........přesto je občané volili !!!!

-poznámka: soud bude pokračovat závěrečnou částí tj.dalším udáním,zda se Mgr Pošva obohacoval, když za vedení účetnictví obce bral odměnu 2 500,-Kč /Limberková brala 8 000,-Kč, než ji vyhodili, Mgr.Mareš 9 000,-Kč, než ho vyhodili a firma nyní 11 000,-Kč/.........................................................          -poznámka:tento prohraný soud stojí 7 800,-Kč. Kdo to zaplatí ?? Řehánek nebo občané, tj.obec ?? Přemýšlejte a zeptejte se na OÚ !! Já to vím !! Nikde se to nedočtete, pouze zde!!

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< září / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 47986
Měsíc: 503
Den: 13